JTP6-OWAKUDANI FUJI TEN BY XJ 5วัน3คืน

JTP6-OWAKUDANI FUJI TEN BY XJ 5วัน3คืน
รหัสสินค้า: japan-00065
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 25,900.00บาท
ไม่รวมภาษี: 25,900.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

HN:JTP6-OWAKUDANI FUJI TEN BY XJ 5วัน3คืน ญี่ปุ่น โตเกียว หุบเขาโอวาคุดานิ ฟูจิเท็น สายการบินแอร์เอเชีย
23-27 ม.ค.60 ราคา25,900บาท (รับได้12ที่)
30ม.ค.-03ก.พ.60 ราคา25,900บาท(รับได้16ที่)
06-10ก.พ.60 ราคา25,900บาท(รับได้26ที่)
13-17ก.พ.60 ราคา25,900บาท(รับได้35ที่)
20-24ก.พ.60 ราคา25,900บาท(รับได้35ที่)
23ก.พ.-03มี.ค.60 ราคา25,900บาท(รับได้35ที่)

**อัตรานี้ไม่รวม:ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง **
-----------------------------
นมัสการ เจ้าแม่ กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุซะ ชมโคมไฟยักษ์
เลือกซื้อของฝากที่ถนนนากามิเซะ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ
สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ ** ONSEN!!!**ลานสกีฟูจิเทน – อิสระช๊อปปิ้งศูนย์รวมแฟชั่นวัยรุ่นอินเทรนด์ อัพเดทเทรนแห่งเมืองปลาดิบ
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 337 ที่นั่ง.
-----------------
รายละเอียดย่อ:
วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง)
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุซ่า – โอวาคุดานิ – ออนเซ็น / (-/L/D)
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว... สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว”
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม FUJI AREA

วันที่สาม ลานสกีฟูจิเทน - โตเกียว - อิสระช้อปปิ้ง ชินจูกุ ย่านใจกลางเมือง / (B/L/-)
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) (B/-/-)
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**
** ค่ารถไฟไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์ **
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – ประเทศไทย / (B/-/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09:15 น.ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ601
13:50 น.ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์พม่า ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี    
       
ทัวร์ฮ่องกง ระดับ 5 ดาว ที่เที่ยวราชบุรี สถาน ที่ เที่ยว ระยอง ที่ เที่ยว พัทยา สาม มิติ ที่ เที่ยว รีสอร์ท กาญจนบุรี
บ้านพักหัวหินราคาถูกติดทะเล สถาน ที่ ท่องเที่ยว ภูเก็ต ที่เที่ยวหัวหิน กลางคืน สถาน ที่ เที่ยว เชียงใหม่ ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ รถโดยสาร
สถาน ที่ เที่ยว เชียงราย ทัวร์ต่างประเทศ      
         

 

ระบบโดย OpenCart
ทัวร์ญี่ปุ่น matisaridethetrip.com © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004