JTP6-OWAKUDANI FUJI TEN BY XJ 5วัน3คืน

JTP6-OWAKUDANI FUJI TEN BY XJ 5วัน3คืน
รหัสสินค้า: japan-00065
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 25,900.00บาท
ไม่รวมภาษี: 25,900.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

HN:JTP6-OWAKUDANI FUJI TEN BY XJ 5วัน3คืน ญี่ปุ่น โตเกียว หุบเขาโอวาคุดานิ ฟูจิเท็น สายการบินแอร์เอเชีย
23-27 ม.ค.60 ราคา25,900บาท (รับได้12ที่)
30ม.ค.-03ก.พ.60 ราคา25,900บาท(รับได้16ที่)
06-10ก.พ.60 ราคา25,900บาท(รับได้26ที่)
13-17ก.พ.60 ราคา25,900บาท(รับได้35ที่)
20-24ก.พ.60 ราคา25,900บาท(รับได้35ที่)
23ก.พ.-03มี.ค.60 ราคา25,900บาท(รับได้35ที่)

**อัตรานี้ไม่รวม:ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน ตลอดการเดินทาง **
-----------------------------
นมัสการ เจ้าแม่ กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุซะ ชมโคมไฟยักษ์
เลือกซื้อของฝากที่ถนนนากามิเซะ ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ
สัมผัสการแช่น้ำแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ ** ONSEN!!!**ลานสกีฟูจิเทน – อิสระช๊อปปิ้งศูนย์รวมแฟชั่นวัยรุ่นอินเทรนด์ อัพเดทเทรนแห่งเมืองปลาดิบ
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 337 ที่นั่ง.
-----------------
รายละเอียดย่อ:
วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะนำการเดินทาง)
23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600

วันที่สอง สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุซ่า – โอวาคุดานิ – ออนเซ็น / (-/L/D)
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว... สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว”
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม FUJI AREA

วันที่สาม ลานสกีฟูจิเทน - โตเกียว - อิสระช้อปปิ้ง ชินจูกุ ย่านใจกลางเมือง / (B/L/-)
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) (B/-/-)
** เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้งของท่านอิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**
** ค่ารถไฟไม่ได้รวมอยู่ในรายการทัวร์ **
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – ประเทศไทย / (B/-/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09:15 น.ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ601
13:50 น.ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์พม่า ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี    
       
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน        
         
         
         

 

ระบบโดย OpenCart
ทัวร์ญี่ปุ่น matisaridethetrip.com © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004