WONDERFUL OKINAWA โอกินาว่า4วัน2คืน

WONDERFUL OKINAWA โอกินาว่า4วัน2คืน
WONDERFUL OKINAWA โอกินาว่า4วัน2คืน
รหัสสินค้า: japan-00064
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 18,777.00บาท
ไม่รวมภาษี: 18,777.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

ZG:OKA01:WONDERFUL OKINAWA โอกินาว่า4วัน2คืน BY PEACH AIR
20-23 ก.พ. 2017 ราคา 18,777บาท(รับได้27ที่)

**อัตรานี้ไม่รวม: ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
----------------------
เยือนเกาะใต้สุดของญี่ปุ่นสัมผัสความงามของทะเลญี่ปุ่น ณ เกาะโอกินาว่า ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ ถนนช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดแสนจะคึกคักตั้งแต่เช้าถึงค่ำ
ราคาเพียง 18,777 บาท
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู ต้นตำรับญี่ปุ่นแบบไม่อั้น
-----------------------------
รายละเอียดย่อ:
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 5 สายการบิน PEACH AIR กดเพื่อดู Line: xxxxx เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เมืองนาฮ่า-ผามันโซะ– ร้านโอกาชิ โกเตน - สวนสับปะรดนาโกะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ
01.15 น. เดินทางบินลัดฟ้าสู่โอกินาว่า โดยเที่ยวบิน MM990 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่า เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ผามันซาโมะ
ที่พัก SUN PLAZA HOTEL/SUN QUEEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ปราสาทซูริโจ-ดิวตี้ฟรี–โอกินาว่าเวิลด์ – โรงงานแก้ว- ถนนโคคุไซโดริ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ SHABU SHABU
ที่พัก SUN PLAZA HOTEL/SUN QUEEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ หมู่บ้านอเมริกัน วิลเลจ –อิออน จัสโก้- ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ต -กรุงเทพฯ
เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงและค่ำตามอัธยาศัย
17.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮ่า เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
21.20 น. นำทุกท่านเหิรฟ้าเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน MM989 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
00.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:ทัวร์พม่า ทัวร์ยุโรป ทัวร์รัสเซีย ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์เกาหลี    
       
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน        
         
         
         

 

ระบบโดย OpenCart
ทัวร์ญี่ปุ่น matisaridethetrip.com © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004